پنج شنبه, 15 خرداد 1399

خدمات فنی مهندسی

1-1- مشاوره فني :

 •   پياده سازي و استقرار سيستمهاي مديريت كيفيت جوش براساس ISO 3834  
 •   تعيين استاندارد ها و كدهاي مرجع براي انجام انواع آزمايشها به عنوان معيار رد يا قبول در ساخت و جوشكاري ارزيابي و طبقه بندي پيمانكاران
 •   تدوين دستورالعملهاي جوشكاري( WPS) و تاييد رويه هاي جوشكاري( (Pqr
 •   طبقه بندي و ارزيابي جوشكاران و تعيين صلاحيت آنها در صدور گواهينامه
 •   ارائه مشاوره در روند تصميم گيري در مورد مغايرتهاي موجود در توليد
 •   ارائه مشاوره در رابطه با استفاده از استاند اردها و آيين نامه ها به منظور بهبود روشهاي اجرايي و افزايش كيفيت در ساخت و جوشكاري
 •   تدوين نظام نامه ساخت و توليد و نيز بازرسي و كنترل كيفي سازه هاي فلزي
 •   ارائه مشاوره در صورت بروز هرگونه نقص يا كمبود پيش بيني نشده در مواد، تجهيزات و...
 •   تهيه Welding Map ,NDT Plan , QC Plan  و...
 •   بررسي پيچيدگي و عيوب و طراحي فرآيند هاي تنش زدايي
 •   مشاوره در زمينه تعمير قطعات صنعتي به كمك روشهاي جوشكاري
 •   مشاوره در زمينه بهينه سازي فرآيند هاي جوشكاري و پروسه هاي صنعتي مرتبط


1-2- طراحي:

 •   طراحي و تحليل سازه هاي فلزي تحت بار هاي استاتيكي و ديناميكي مطابق با استاندارد هاي معتبر بين المللي از نظر اصول مكانيكي ف متالور‍‍ژيكي و جوشكاري
 •   تحليل تنش در اتصالات جوشكاري شده
 •   تهيه و تعيين جزئيات و نقشه جوش
 •   طراحي نقشه هاي جوشكاري مطابق با استانداردهاي ملي و بين المللي
 •   خدمات مهندسي معكوس و تدوين دانشنامه فني ساخت و توليد سازه فلزي


1-3- بازرسي و نظارت عاليه :

 •   نظارت عاليه و بازرسي فني تحت سيستم مديريت كيفيت جوشكاري بر پايه ارزيابي منابع انساني ، مواد،  تجهيزات، محصولات و فرآيندها مطابقISO 3834  
 •   خمات كنترل كيفيت و تضمين كيفيت (QA/QC)
 •   ارزيابي سيستم كنترل كيفي
 •   ارائه مشاوره سطح 3(Level III) آزمونهاي غير مخرب
 •   نظارت و بازرسي جوش در 3 مرحله قبل ، حين و پس از جوشكاري
 •   نظارت و بازرسي خوردگي
 •   نظارت و بازرسي رنگ و سند بلاست
 •   انجام بازرسي ابعادي
 •   نظارت و بازرسي سيستم برق و تهويه (بخشهاي كنترل و قدرت)


1-4- خدمات تست و بازرسي

 •   انجام آزمايشات پرتونگاري صنعتي (RT)
 •   انجام آزمايشات فراصوتي (UT) با دستگاه ديجيتال و دستگاه Phase Array
 •   انجام آزمايشات مايعات نافذ (Pt)
 •   انجام آزمايشات ذرات مغناطيسي (MT)templates/behsazfarayandtabarestan/images/icon.png