پنج شنبه, 15 خرداد 1399

کسب پروانه کارشناس استاندارد اشخاص حقوقي

شرکت بهساز فرايند طبرستان پروانه کارشناس استاندارد ( اشخاص حقوقي) را دريافت نموده است. شرکت بهساز فرايند طبرستان مشاور استقرار استاندارد هاي بين المللي در زمينه iso 3834  مي باشد.

شرکت بهساز فرايند طبرستان پروانه کارشناس استاندارد ( اشخاص حقوقي) را دريافت نموده است. شرکت بهساز فرايند طبرستان مشاور استقرار استاندارد هاي بين المللي در زمينه iso 3834  مي باشد.

 

 

templates/behsazfarayandtabarestan/images/icon.png