سه شنبه, 17 تیر 1399

دانلود متن استاندارد

دیف

استاندارد ها

1

متن ISO 9001:2008 - سیستم مدیریت کیفیت ----- > فایل بعدا ارسال می شود.

2

متن ISO 9004 - راهنمایی هایی جهت بهبود عملکرد

3

متن ISO10013 - راهنمایی جهت تهیه مستندات سیستم مدیریت کیفیت

4

متن ISO 22000 - استاندارد ایمنی زنجیره مواد غذایی ----- > فایل بعدا ارسال می شود.

5

متن ISO/TS 16949 :2009 - استاندارد مدیریت کیفیت در صنایع خودرو

6

متن ISO/IEC 17025 - استاندارد احراز صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون

7

دانلود متن ISO 14001:2004 - استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی

8

متن OHSAS 18001:2007 - استاندارد ایمنی و بهداشت شغلی

9

متن ISO 50001:2011 - استاندارد مدیریت انرژی

10

متن ISO 10002:2004 - استاندارد ثبت و رسیدگی به شکایات مشتریان

11

متن ISO/TS 10004:2010 - استاندارد پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان

12

متن استاندارد غذای حلال - Halal

13

متن ISO 10015 - استاندارد مدیریت موثر آموزش

14

متن آموزشی آشنایی با نظام آراستگی5s----- > فایل بعدا ارسال می شود.

15

متن ISO / PAS 17001 : 2005 - استاندارد ارزیابی انطباق-بیطرفی-اصول و الزامات

16

متن ISO/IEC 27001:2005 - استاندارد سیستم های مدیریت امنیت اطلاعات

17

متن ISO/IEC 27001:2005 - استاندارد آئین کار مدیریت امنیت اطلاعات

18

متن ISO/IEC 17799:2005 - استاندارد آئین کار مدیریت امنیت اطلاعات

19

متن ISO/IEC-TR 18044:2004 - استاندارد مدیریت رویداد امنیت اطلاعات

20

متن استاندارد HACCP - سيستم تجزيه و تحليل خطر و نقاط کنترل بحراني

21

راهنمای پیاده سازی HACCP جهت کره پاستوریزه

22

متن لاتین ISO 14224:2006 - استاندارد مهندسی نگهداری و تعمیرات

----- > فایل بعدا ارسال می شود.

23

متن لاتین ISO 14224:2006 - استاندارد مهندسی نگهداری و تعمیرات

24

متن فارسی ISO 10668:2010 - استانداردارزشگذاری برند

25

متن فارسی ISO 10006 : 2003 - استاندارد راهنمای مدیریت کیفیت پروژه ها

26

متن لاتین ایزو 22716:2007 Guidelines on Good Manufacturing Practices

27

متن ISO 13485:2003- استاندارد سیستم مدیریت کیفیت در تجهیزات پزشکی

28

متن IWA 2 : 2007 - خطوط راهنما برای پیاده سازی ایزو9001 در سازمان های آموزشی

29

دانلود متن فارسی ISO/TS 29001:2007 - سیستم مدیریت در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

30

دانلود متن لاتین ISO/TS 29001:2007

31

دانلود متن ISO 31000:2009 - سیستم مدیریت ریسک -اصول و رهنمودها (استاندارد 13245 ایران)

32

دانلود متن IEC/ISO 31010:2009- مدیریت ریسک - تکنیک های ارزیابی ریسک

33

دانلود متن ISO Guide 73 :2009 - مدیریت ریسک - واژگان

34

دانلود متن ISO / IEC 20000 : 2011 - فناوری اطلاعات - مدیریت خدمات - بخش 1

35

دانلود متن نظامنامه OEE (اثربخشی کلی تجهیزات) سازه گستر سایپا

36

دانلود متن استاندارد ISIRI 13000 - سیستم مدیریت فراگیر (استاندارد ملی ایران)

37

دانلود متن استاندارد ISO/IEC 27000:2009 - فناوری اطلاعات-فنون امنیتی - مرور کلی و واژگان

38

دانلود متن استاندارد ISO 10012:2003 - سیستم مدیریت اندازه گیری

39

دانلود متن استاندارد ISO 19011:2002 - راهنمای برای ممیزی سیستم های مدیریت کیفیت

40

دانلود متن استاندارد ISO 17020:2012 - الزامات براي کارکرد نهادهاي انجام دهنده بازرسی

41

دانلود متن استاندارد ISO 10001:2007 - استانداردراهنمای کدهای رفتاری (مشتریان)برای سازمانها

42

دانلود متن استاندارد ISO 20815:2008 - استاندارد مدیریت قابلیت اطمینان در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

43

استاندارد ایزو 3834 -ISO 3834

1- 16

2- 3834

3- 1-3834

4- 2-3834

5- 3-3834

6- 4-3834

7- D1-1

8- ISIRI 13653

9- ISIRI ISO 3834-5

10- ISIRI ISO 3834-6

11- ISIRI ISO 3834-6-1

12- ISIRI ISO 14731

13- ISIRI ISO iec 17020

14- ISIRI list - welding

 

templates/behsazfarayandtabarestan/images/icon.png