یکشنبه, 30 ارديبهشت 1397

تشريح الزامات و ممیزی داخلی ISO 9000

تشريح الزامات و ممیزی داخلی سيستم هاي مديريت كيفيت مبتني برسري استاندارد  ISO 9000  مدت دوره   : 2 روز تاریخ مدرس هزینه محل برگزاری کد دوره: 11 1391/11/27-26 مهندس علی دیوسالار سرممیز IMS و مشاورچندین شرکت در مهندس علی دیوسالار سرممیز IMS و مشاورچندین شرکت در مهندس علی دیوسالار سرممیز IMS و مشاورچندین شرکت در مهندس علی دیوسالار سرممیز IMS و مشاورچندین شرکت در مهندس علی دیوسالار سرممیز IMS و مشاورچندین شرکت در مهندس علی دیوسالار سرممیز IMS و مشاورچندین شرکت در ...

مباني ، تشريح الزامات استانداردهایISO 14001

تشريح الزامات و ممیزی داخلی سيستم هاي مديريت كيفيت مبتني برسري استاندارد  ISO 9000  مدت دوره   : 2 روز تاریخ مدرس هزینه محل برگزاری کد دوره: 11 1391/11/27-26 مهندس علی دیوسالار سرممیز IMS و مشاورچندین شرکت در مهندس علی دیوسالار سرممیز IMS و مشاورچندین شرکت در مهندس علی دیوسالار سرممیز IMS و مشاورچندین شرکت در مهندس علی دیوسالار سرممیز IMS و مشاورچندین شرکت در مهندس علی دیوسالار سرممیز IMS و مشاورچندین شرکت در مهندس علی دیوسالار سرممیز IMS و مشاورچندین شرکت در ...

مدیریت انرژی بر مبنای استاندارد ISO 50001:2011

عنوان دوره  : مدیریت انرژی بر مبنای استاندارد) ISO 50001:2011  تشریح الزامات) مدت دوره  : 2روز تاریخ مدرس هزینه محل – مدرس دکتر جوادي راد و مهندس اسماعيل ايران نژاد

مدیریت انرژی بر مبنای استاندارد ISO 50001:2011 (2)

عنوان دوره  : مدیریت انرژی بر مبنای استاندارد) ISO 50001:2011  تشریح الزامات) مدت دوره  : 2روز تاریخ مدرس هزینه محل – مدرس دکتر جوادي راد و مهندس اسماعيل ايران نژاد

دوره آموزشي : اثربخشی کلی تجهیزات

تاریخ برگزاری دوره: 1396/5/5

templates/behsazfarayandtabarestan/images/icon.png