دوشنبه, 29 آبان 1396

مدیریت انرژی بر مبنای استاندارد ISO 50001:2011

عنوان دوره  : مدیریت انرژی بر مبنای استاندارد) ISO 50001:2011  تشریح الزامات) مدت دوره  : 2روز تاریخ مدرس هزینه محل – مدرس دکتر جوادي راد و مهندس اسماعيل ايران نژاد

مدیریت انرژی بر مبنای استاندارد ISO 50001:2011 (2)

عنوان دوره  : مدیریت انرژی بر مبنای استاندارد) ISO 50001:2011  تشریح الزامات) مدت دوره  : 2روز تاریخ مدرس هزینه محل – مدرس دکتر جوادي راد و مهندس اسماعيل ايران نژاد

دوره آموزشي : اثربخشی کلی تجهیزات

تاریخ برگزاری دوره: 1396/5/5

templates/behsazfarayandtabarestan/images/icon.png